पेसमेकर (Pacemaker)

 Jan. 10, 2022

|| पेसमेकर भनेको के हो? || || कस्तो अवस्थामा मुटुमा पेसमेकर राख्नुपर्ने हुन्छ? ||

 Jan. 10, 2022

|| पेसमेकर हालेका विरामीले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुः || || विशेष किसिमका आधुनिक पेसमेकरहरुको जानकारीः ||