नसर्ने रोगहरु (Non-Communicable Diseases)

 Jan. 10, 2022

|| नसर्ने रोगहरु बारे जानकारीः || || मृत्युका प्रमुख १० कारणहरुः || || नसर्ने रोगको बारेमा समाजको धारणाः ||

 Jan. 10, 2022

|| नसर्ने रोगका प्रमुख कारणहरुः || || नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणको उपायहरुः ||