मस्तिष्कघात ( Stroke)

 Jan. 9, 2022

|| मस्तिष्कघातको परिचय || || मस्तिष्कघात र माइनर स्ट्रोकका लक्षणहरु || || मस्तिष्कघातका लक्षणहरु ||

 Jan. 9, 2022

|| मस्तिष्कघात भएको कसरी थाहा पाउने? || || मस्तिष्कघातको प्रकार || || मस्तिष्कघातको प्रमुख कारणहरु || || मस्तिष्कघातमा गरिने प्रमुख जाँचहरु ||

 Jan. 9, 2022

|| मस्तिष्कघातको उपचार कसरी गरिन्छ ? || || मस्तिष्कघातबाट बच्ने उपाउहरु ||