औषधिको बारेमा (Medicine)

 Jan. 10, 2022

औषधिको प्रयोग सहि तरिकाले नहुने कारणहरु बारे जानकारी ।

 Jan. 10, 2022

औषधिको बारेमा आवश्यक जानकारीहरु र मुटु सम्बन्धी औषधिहरुको बारेमा जानकारीः

 Jan. 10, 2022

मधुमेह/फोक्सो/पेटको रोग लगाएत विभिन्न समस्यामा प्रयोगहुने औषधिको बारे जानकारीः

 Jan. 10, 2022

एन्टिवायोटिक Resistance किन हुन्छ? र यसको प्रयोग बारे जानकारीः