उच्च कोलेस्ट्रोल (High Cholesterol)

 Jan. 10, 2022

|| उच्च कोलेस्ट्रोल भनेको के हो? || || उच्च कोलेस्ट्रोलका कारणहरुः || || Lipid Profile को जाँच ||

 Jan. 10, 2022

कोलेस्ट्रोल बारे जानकारी: || LDL (नराम्रो) कोलेस्ट्रोल || || HDL (राम्रो) कोलेस्ट्रोल || || टोटल कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लीसेराइड बारे जानकारी ||

 Jan. 10, 2022

|| उच्च कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्ने उपायहरुः || || उच्च कोलेस्ट्रोल भएमा को संग जँचाउने? || || उच्च कोलेस्ट्रोलको बारेमा मुख्य सन्देशहरुः ||