Jan. 10, 2022

|| मुटुको बनावट बारे जानकारीः || || जन्मजात मुटुरोग भनेको के हो? || || जन्मजात मुटुरोग भएको कसरी थाहा पाउने? ||